Sava Re izdala podrejene obveznice

28.10.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Sava Re, d.d., obvešča javnost, da je uspešno izdala podrejeno obveznico z dospelostjo leta 2039 in ISIN kodo XS2063427574 ter z možnostjo prvega odpoklica dne 7. 11. 2029 (»datum prvega odpoklica«). Tako pridobljeni kapital ustreza 2. kakovostnemu razredu po ureditvi Solventnost II. Sava Re namerava izkupiček uporabiti za splošne korporativne potrebe Zavarovalne skupine Sava in za optimizacijo svoje kapitalske strukture.

Skupna velikost izdaje je 75 milijonov evrov. Do prvega odpoklica obveznice je letna obrestna mera nespremenljiva in znaša 3,75 %, kupon pa je plačljiv letno. Če izdajatelj ne izkoristi možnosti predčasnega odpoklica, znaša letna obrestna mera po datumu prvega odpoklica 4,683-odstotni pribitek nad trimesečnim Euriborjem, kupon pa se izplačuje četrtletno. Izdaja obveznic je namenjena dobro poučenim vlagateljem in bo uvrščena v trgovanje na organizirani trg Luksemburške borze.

Izdajo je strukturirala in vodila Erste Group Bank AG.