Izredni ukrepi zaradi virusa COVID-19   Preberite več  

Nerevidirani izidi poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., v letu 2018

8.3.2019

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

  • Skupina Sava Re je v letu 2018 ustvarila rekorden dobiček v višini 43 milijonov evrov, kar je 38,3 odstotka več kot leto prej.
  • Donosnost lastniškega kapitala je v letu 2018 dosegla 13,1 odstotka.
  • Poslovni prihodki skupine so zrasli za 10 odstotkov.
  • Uspešno so bili zaključeni trije prevzemi, kar bo omogočalo nadaljnjo rast skupine. Podpisane so bile pogodbe za prevzem še treh družb. Za dve hrvaški družbi ERGO je bil posel zaključen v februarju 2019, za KBM Infond je zaključek transakcije predviden v letu 2019.
  • Izboljšani sta bili obe bonitetni oceni na »A« s stabilno srednjeročno napovedjo.

Skupina Sava Re je v letu 2018 zbrala za 546,3 milijona evrov kosmatih premij, kar je za 5,6 odstotka več od dosežene v letu 2017. Spodnja meja načrtovanega razpona kosmatih premij je znašala 520 milijonov evrov, kar pomeni, da smo presegli predvideni obseg za 5,1 odstotka. Ta rast izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (10,9-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj zunaj Slovenije (12,5-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj zunaj Slovenije (17,8-odstotna rast). Iz pozavarovanja je skupina v letu 2018 ustvarila za 7,2 odstotka manj kosmatih premij zaradi načrtnega omejevanja rasti in odklonitve manj dobičkonosnih poslov. Pričakovano so se letos zmanjšale tudi kosmate premije življenjskih zavarovanj v Sloveniji, in sicer za 2,9 odstotka, kar je posledica velikega obsega doživetij.

Poslovni prihodki skupine so se v letu 2018 povečali za 9,8 odstotka, na kar je poleg rasti kosmatih premij obstoječih družb vplivalo tudi poslovanje novih družb v skupini, ki so se vključile vanjo v letu 2018. V prvem četrtletju leta so bili uspešno zaključeni kar trije prevzemi, in sicer pokojninske družbe NLB Nov penziski fond iz Severne Makedonije, ki je bila preimenovana v Sava penzisko društvo, zavarovalnice Energoprojekt Garant iz Srbije, ki je bila konec leta pripojena k srbski premoženjski zavarovalnici, in asistenčne družbe TBS Team 24 iz Slovenije. Uspešna umestitev teh družb je že prispevala tudi k boljši dobičkonosnosti.

Leto 2018 je bilo za zavarovalne in pozavarovalne posle razmeroma ugodno z vidika večjih škod, kar je pomembno vplivalo na izboljšanje merodajnega škodnega in kombiniranega količnika in posledično na poslovno uspešnost skupine. Na večjo dobičkonosnost so vplivale tudi uresničene sinergije iz združitve štirih zavarovalnic v enovito zavarovalnico pod enotno blagovno znamko Zavarovalnica Sava ter izboljšanje poslovanja v družbah zunaj Evropske unije, kjer trgi v zadnjih letih rastejo hitreje od razvitih trgov, to pa skupini Sava Re omogoča ugodno prihodkovno rast in dvig poslovne uspešnosti.

Stroškovni količnik se je v letu 2018 nekoliko zvišal, na kar je vplival manjši obseg kosmatih pozavarovalnih premij, pa tudi upad kosmatih premij življenjskih zavarovanj v Sloveniji zaradi večjega obsega doživetij, hkrati pa so se zaradi večje prodaje novih življenjskih zavarovanj zvišali stroški pridobivanja ob razmeroma nespremenjenih ostalih obratovalnih stroških. Na zvišanje stroškovnega količnika so vplivale tudi višje pozavarovalne provizije – stremimo namreč k bolj dobičkonosnemu poslu, ki dosega višje provizijske stopnje, še posebno v času nizkih premijskih stopenj na pozavarovalnih trgih. Sklepanje bolj dobičkonosnih pozavarovanj s sicer višjimi provizijskimi stopnjami se kaže v ugodnejšem kombiniranem količniku.

Skupina Sava Re je zaključila leto 2018 s čistim dobičkom v višini 43 milijonov evrov in s tem dosegla 13,1-odstotno donosnost lastniškega kapitala. Kapital skupine se je v letu 2018 povečal za 7,6 odstotka in je na dan 31. 12. 2018 znašal 340,2 milijona evrov. Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije skupine pa so na dan 31. 12. 2018 znašale 1.103 milijonov evrov.

Ker se zavedamo okoljskih sprememb in njihovih vplivov na poslovanje, pri naložbenju namenjamo poseben poudarek okoljskim in trajnostnim naložbenim projektom, in sicer vlagamo v infrastrukturne sklade in projekte lokalnih družb, ki se ukvarjajo z energijsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije. Naložbe v infrastrukturne sklade in projekte so se v letu 2018 povečale, tako da so imele konec leta v celotnem portfelju 0,5-odstotni delež. Donosnost naložbenega portfelja je bila v letu 2018 skladna z načrtovano in je znašala 1,7 odstotka. Naložbeni portfelj skupine ostaja konservativen z visokim deležem obveznic in naložb naložbenega razreda.

Bonitetni agenciji Standard & Poor's in A. M. Best sta po rednem letnem pregledu Savi Re v letu 2018 izboljšali bonitetno oceno finančne moči na »A«, kar je odsev visoke kapitalske moči v daljšem obdobju, boljšega tržnega položaja in dobičkonosnosti skupine, in sicer tako zaradi organske rasti kot rasti s prevzemi. Bonitetna agencija Standard & Poor's je ugodno ocenila tudi zaključene prevzeme družb na trgih, na katerih skupina že deluje, s čimer se je izboljšal tržni položaj. Ocenjujemo, da bomo z boljšo bonitetno oceno lažje izpolnjevali strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

Naše razvojne dejavnosti so bile v letu 2018 usmerjene v nadaljevanje širitve skupine. Po prevzemu treh družb v prvem četrtletju leta smo v decembru 2018 podpisali tudi pogodbo o nakupu večinskega deleža v družbi za upravljanje KBM Infond, da zaokrožimo ponudbo finančnih storitev skupine znotraj naše strategije na slovenskem trgu.

V prilogi objavljamo nerevidirane izide poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2018 in predstavitev za današnjo novinarsko konferenco. Revidirano konsolidirano letno poročilo objavljamo skladno s finančnim koledarjem 4. 4. 2019.

Dokumenti