Zadnje novice

 • Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

  18.7.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 17. 7. 2008 s sklepom pod opr. št. Srg 2008/26158 sklenilo, da se pri subjektu vpisa Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, vpiše sprememba statuta z dne 10. 7. 2008. Ta sprememba statuta je bila sprejeta na 21. skupščini delničarjev, ki je potekala 10. 7. 2008, veljati pa je začela z dnem vpisa v sodni register. To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 18. 7. 2008 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let. več ›

 • Obvestilo o oceni škode po neurju z dne 13.7.2008

  15.7.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Odvisna družba Zavarovalnica Tilia, ki je v skoraj 100% lasti Pozavarovalnice Sava, je opravila preliminarno oceno škod iz naslova neurja, ki je bilo v osrednji Sloveniji dne 13. junija 2008. Zavarovalnica Tilia ocenjuje škode iz naslova sklenjenih zavarovalnih polic v višini med 130.000 EUR in 150.000 EUR. V kolikor končne ocenjene škode Zavarovalnice Tilia ne bodo bistveno presegle navedenih zneskov, škodnih zahtevki Zavarovalnice Tilia iz naslova neurja z dne 13. junija 2008 ne bodo pomembno vplivali na poslovanje Pozavarovalnice Sava oziroma njene skupine. več ›

 • Obvestilo o sklepih 21. skupščine

  10.7.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 21. skupščine, ki je potekala 10. 7. 2008, ob 11.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana. več ›

 • Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007

  30.6.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2007, ki je podan v pripetem dokumentu. več ›

 • Obvestilo o pomembnih deležih

  24.6.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana ter 117. in 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI, Ur. L. RS, št. 67/07) Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: Dne 16.06.2008 je dr. Edo Pirkmajer, član nadzornega sveta družbe Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, prek svoje družbe Edo Pirkmajer, upravljanje d.o.o., k.d., kupil 570 delnic z oznako POSR v skupni vrednosti 15.832,90 EUR, kar predstavlja 0,006% osnovnega kapitala oz. 0,006% glasovalnih pravic družbe. več ›

 • Pozavarovalnica Sava d.d. ustanovila družbo za upravljanje investicijskih skladov v Makedoniji

  23.6.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj) objavlja naslednje sporočilo: V skladu s 106. in 386. členom ZTFI, (Ur.l. RS, št. 67/2007) na katerega se nanaša objava nadzorovanih informacij Izdajatelj sporoča, da je družba Sava Invest, a.d., Družba za upravljanje investicijskih skladov, Bul. Partizanski odredi br 43b/1-03, 1000 Skopje, Makedonija, ki je članica skupine Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana, z dnem 18. 6. 2008 vpisana v register delniških družb. več ›

 • Klicni center Pozavarovalnice Sava prenehal z obratovanjem

  13.6.2008

  Klicni center Pozavarovalnice Sava, ki je bil vzpostavljen za potrebe obveščanja malih vlagateljev ob ponudbi delnic Pozavarovalnice Sava javnosti, je dne 12.06.2008 prenehal z obratovanjem. več ›

 • Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

  11.6.2008

  V skladu s 126. členom ZTFI, ki nalaga, da javna družba za izračun pragov pomembnih deležev po 105. členu ZTFI, po koncu meseca v katerem se je zaradi korporacijskega dejanja ali drugega pravnega dejstva spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico, objavi informacijo o tej spremembi in o novem številu glasovalnih pravic, Pozavarovalnica Sava d.d. objavlja, da se je zaradi dokapitalizacije dne 5.6.2008 v višini 42 mio EUR povečalo število delnic z glasovalno pravico za 1.500.000. Novo skupno število glasovalnih pravic znaša 9.362.519. več ›

 • Sklicana je 21. skupščina Pozavarovalnice Sava d.d.

  9.6.2008

  Dne 9. 6. 2008 je bil v časopisu Delo objavljen sklic skupščine Pozavarovalnice Sava d.d., ki bo potekala 10. 7. 2008. več ›

 • Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti je končana

  2.6.2008

  Ponudba delnic Pozavarovalnice Sava javnosti je končana več ›