Zadnje novice

 • Polletno poročilo za leto 2008

  29.8.2008

  Na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. l. RS št. 51/06-ZTVP-1-UPB2 in 114/06-ZUE; v nadaljevanju: ZTVP-1) v povezavi z drugim odstavkom 587. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 67/07 (100/07 popr.), 69/08, v nadaljevanju: ZTFI) in na podlagi druge veljavne zakonodaje, družba Pozavarovalnica Sava, d. d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, poslovni naslov: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, javno objavlja Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Pozavarovalnice Sava d. d. za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2008. Polletno poročilo je podano v pripetem dokumentu. več ›

 • Obvestilo o oceni škode po neurjih 2008

  28.8.2008

  Pozavarovalnica Sava ima za tovrstne primere sklenjeno ustrezno pozavarovalno zaščito, ki zmanjšuje neto učinek takšnih škod na rezultate poslovanja. več ›

 • Standard & Poor's Pozavarovalnici Sava, d.d. potrdila bonitetno oceno "BBB+"

  18.8.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Bonitetna agencija Standard & Poor's je 15. 8. 2008 objavila novo bonitetno poročilo za Pozavarovalnico Sava, d.d. in potrdila obstoječo dolgoročno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči na ravni BBB+ s stabilno srednjeročno napovedjo, ki jo je družba prvič pridobila v letu 2005. več ›

 • Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007 v tiskanem mediju

  5.8.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Pozavarovalnica Sava, d.d. obvešča, da je skladno s 171. členom Zakona o zavarovalništvu (ZZavar - UPB, Uradni list RS, št. 109/06, 9/07, 102/07) dne 5. 8. 2008 objavila povzetek revidiranega nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto 2007 tudi v časopisu Finance. več ›

 • Obvestilo o seji nadzornega sveta

  1.8.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Nadzorni svet se je na svoji 27. seji dne 1. 8. 2008 seznanil s spremembami zakonodaje, ki vplivajo na delovanje nadzornega sveta, in razpravljal o spremembah, ki bi bile primerne zaradi sprememb v delničarski strukturi družbe. Nadzorni svet bo ustanovil revizijsko komisijo ter preveril vsebino internih aktov družbe v svoji pristojnosti. Na eni od svojih naslednjih sej bo nadzorni svet razpravljal o morebitnih spremembah sestave nadzornega sveta glede članov nadzornega sveta, ki predstavljajo delničarje, na današnji seji pa so bili sprejeti kriteriji, ki jih bo nadzorni svet upošteval pri zbiranju predlogov za kandidate/kandidatke za člane/članice nadzornega sveta, o katerih bo skupščina delničarjev odločala na predlog nadzornega sveta. To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 1. 8. 2008 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let. več ›

 • Dopolnitev obvestila o oceni škode po neurju z dne 13. in 14. 7. 2008

  23.7.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Pozavarovalnica Sava je v teh dneh od slovenskih cedentov zbrala ocene škodnih zahtevkov, naslovljene na Pozavarovalnico Sava iz naslova neurja, ki je bilo v osrednji Sloveniji v nedeljo in ponedeljek, 13. in 14. julija 2008. Škodni zahtevki cedentov, naslovljenih na Pozavarovalnico Sava iz naslova pozavarovalnih pogodb sicer znašajo nekaj milijonov eurov. Pozavarovalnica Sava ima za tovrstne primere sklenjeno ustrezno pozavarovalno zaščito, ki zmanjšuje neto učinek takšnih škod na rezultate poslovanja Pozavarovalnice Sava. Zato končna ocena neto učinka, kljub relativno visokim škodnim zahtevkom, na rezultat poslovanja Pozavarovalnice Sava znaša le 333.000 eurov, kar pomeni, da gre za obvladljive ali običajne zneske izplačil. To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 23. 7. 2008 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let. več ›

 • Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

  18.7.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 17. 7. 2008 s sklepom pod opr. št. Srg 2008/26158 sklenilo, da se pri subjektu vpisa Pozavarovalnica Sava, d.d., Dunajska 56, Ljubljana, vpiše sprememba statuta z dne 10. 7. 2008. Ta sprememba statuta je bila sprejeta na 21. skupščini delničarjev, ki je potekala 10. 7. 2008, veljati pa je začela z dnem vpisa v sodni register. To obvestilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava-re.si od 18. 7. 2008 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let. več ›

 • Obvestilo o oceni škode po neurju z dne 13.7.2008

  15.7.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SAVA-RE d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo: Odvisna družba Zavarovalnica Tilia, ki je v skoraj 100% lasti Pozavarovalnice Sava, je opravila preliminarno oceno škod iz naslova neurja, ki je bilo v osrednji Sloveniji dne 13. junija 2008. Zavarovalnica Tilia ocenjuje škode iz naslova sklenjenih zavarovalnih polic v višini med 130.000 EUR in 150.000 EUR. V kolikor končne ocenjene škode Zavarovalnice Tilia ne bodo bistveno presegle navedenih zneskov, škodnih zahtevki Zavarovalnice Tilia iz naslova neurja z dne 13. junija 2008 ne bodo pomembno vplivali na poslovanje Pozavarovalnice Sava oziroma njene skupine. več ›

 • Obvestilo o sklepih 21. skupščine

  10.7.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana objavlja sklepe 21. skupščine, ki je potekala 10. 7. 2008, ob 11.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3, 1000 Ljubljana. več ›

 • Objava povzetka revidiranega letnega poročila za leto 2007

  30.6.2008

  Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba POZAVAROVALNICA SAVA, d.d., Ljubljana objavlja povzetek revidiranega letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Pozavarovalnice Sava, d.d. za leto 2007, ki je podan v pripetem dokumentu. več ›