Sava Re za leto 2019 načrtuje prek 10-odstotno rast čistega dobička in več kot 4,5-odstotno rast prihodkov iz poslovanja

21.12.2018

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje obvestilo:

Na podlagi strateških usmeritev za obdobje 2017–2019, ki jih je družba Sava Re, d.d., objavila 23. 11. 2017, je skupina Sava Re (skupina) pripravila letni načrt za leto 2019 z ambicioznimi cilji.

Načrtovana rast prihodkov iz poslovanja skupine za leto 2019 je večja od 4,5 odstotka, medtem ko je čisti poslovni izid načrtovan v višini vsaj 43 milijonov evrov, kar je vsaj 10 odstotkov več od ocenjenega za leto 2018 (ocenjeni rezultat leta 2018 je znotraj načrtovanih okvirjev). Načrtovana rast dobička se odraža v načrtovani donosnosti kapitala na ravni vsaj 12 odstotkov.

Ključni cilji v Sloveniji so za leto 2019 povezani z digitalizacijo in tehnološko modernizacijo poslovanja z namenom postaviti stranko v središče, pri čemer je poseben poudarek namenjen spletni prisotnosti in mobilnim aplikacijam. Razvoj bo tudi usmerjen v inovativne storitve in zavarovalne produkte, ki bodo podprti z novimi tehnologijami. Poseben poudarek bo v letu 2019 namenjen razvoju asistenčnih storitev v povezavi z zavarovalnimi produkti in zagotavljanju asistence v okviru storitvenega centra. V Sloveniji je načrtovana 2-odstotna rast premoženjskih zavarovanj in 4-odstotni padec premije življenjskih zavarovanj, kar je pričakovana posledica velikega števila doživetij življenjskih polic.

Pozavarovalni odsek za leto 2019 načrtuje 12-odstotno rast premije. Rast je posledica povečevanja obsega poslovanja na novih trgih, deloma tudi zaradi izboljšanja obeh bonitetnih ocen na raven »A« v letu 2018. Usmeritev ostaja dobra razpršitev pozavarovalnega portfelja z obvladovanjem kopičenja tveganj.

Premoženjske zavarovalnice zunaj Slovenije načrtujejo 6-odstotno rast, življenjske zavarovalnice pa 13-odstotno rast kosmate premije. Na trgih zunaj Slovenije, kjer smo prisotni, pričakujemo visoko organsko rast (nad pričakovanimi stopnjami rasti bruto domačega proizvoda). Premoženjske zavarovalnice bodo v letu 2019 dodajale produkte asistenčnih zavarovanj, vse pa bodo iskale možnosti povezovanja z bankami.

Rast kosmatih vplačil v pokojninske sklade je v letu 2019 načrtovana v višini prek 30 odstotkov, kar je pretežno posledica vpliva celoletne vključenosti makedonske pokojninske družbe v konsolidirane izkaze, saj se je skupini pridružila konec marca 2018. Slovenska pokojninska družba načrtuje 2-odstotno rast kosmatih vplačil, makedonska pokojninska družba pa skoraj 10-odstotno rast na celoletni osnovi.

Načrtovana donosnost naložb skupine je za leto 2019 še vedno pod vplivom nizkih obrestnih mer in znaša 1,7 odstotka, pričakujemo pa, da se glede na oceno leta 2018 ne bo več pomembno zniževala. Ključni premik v sestavi portfelja bo povečanje deleža državnih vrednostnih papirjev in denarnih sredstev, zmanjšanje naložb v krite in podjetniške obveznice ter relativno skrajšanje ročnosti naložbenega portfelja zaradi pričakovanega obrata na kapitalskih trgih v smeri povišanja obrestnih mer. Povečevali bomo naložbe v infrastrukturne projekte in nepremičnine, ki bodo konec leta 2019 predstavljali 3,5–4,0 odstotka naložb.

Skupina Sava Re bo v prihodnjem letu namenila posebno pozornost razvoju dopolnilnih segmentov zavarovalnim produktom s poudarkom na razvoju inovativnih storitev, ki bodo podprte z novimi tehnologijami. Uprava ocenjuje, da je poslovni načrt ambiciozen in da upošteva vse ključne vidike odgovornega dolgoročnega razvoja ob doseganju ustrezne dobičkonosnosti skupine.

Temu obvestilu je pripeta predstavitev letnega načrta za leto 2019.

Dokumenti