Skupina Sava Re: 39,2-odstotna rast čistega poslovnega izida in 8,1-odstotna rast prihodkov

21.11.2018

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana, objavlja to obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., za obdobje januar−september 2018.

Skupina Sava Re je v prvih devetih mesecih leta dosegla visoko, 8,1-odstotno, rast celotnih prihodkov (razen iz naložbenja), ki so znašali 393.3 milijona evrov. Sestava prihodkov že kaže učinke prevzemov, zaključenih v letu 2018, ki se nanašajo tudi na nezavarovalne dejavnosti.

Kosmate premije so se povečale za 5,2 odstotka na 430,3 milijona evrov. Rast premije izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (9,9-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj zunaj Slovenije (13,6-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj zunaj Slovenije (14,4-odstotna rast). Pozavarovanje je v prvih devetih mesecih leta ustvarilo za 6,6 odstotka manj kosmatih premij zaradi gibanja tečaja ameriškega dolarja v primerjavi z evrom in odpovedi nekaterih pogodb, ki niso dosegale ciljne donosnosti. Pričakovano so se letos zmanjšale kosmate premije življenjskih zavarovanj v Sloveniji, in sicer za 4,2 odstotka, kar je posledica velikega obsega doživetij. S tem je skupina v prvih devetih mesecih leta zbrala 82,7 odstotka premij, načrtovanih za celotno leto 2018.

Donosnost finančnih naložb je bila v devetih mesecih leta 2018 skladna z načrtovano.

V prvih treh četrtletjih je bil od istega obdobja v letu 2017 ugodnejši zavarovalno-tehnični izid pozavarovalnega in premoženjskega odseka. Ugodno tretje četrtletje je vplivalo na izboljšanje le-tega v obdobju januar−september 2018 kljub slabšemu drugemu četrtletju zaradi škod po toči v Sloveniji. Izboljšanje je posledica manjšega obsega večjih škod kakor v istem obdobju lani in pozitivnega razvoja rezerviranih škod, ki se nanašajo predvsem na pogodbeno leto 2017. Posledično je ugoden tudi čisti merodajni škodni količnik.

Stroškovni količnik se je zvišal zaradi manjšega obsega kosmatih pozavarovalnih premij, pa tudi upada kosmate premije življenjskih zavarovanj v Sloveniji kot posledice večjega obsega doživetij, hkrati pa so se zaradi povečane prodaje novih življenjskih zavarovanj zvišali stroški pridobivanja ob razmeroma nespremenjenih ostalih obratovalnih stroških.

Skupina Sava Re je v prvih devetih mesecih ustvarila 29,1 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 39,2 odstotka več kot v istem obdobju lani. Donosnost lastniškega kapitala, prilagojena na letno raven, je znašala 11,8 odstotka. Menimo, da je načrtovani dobiček za leto 2018 dosegljiv.

Julija 2018 je bonitetna agencija Standard & Poor’s ob rednem letnem pregledu Savi Re in Zavarovalnici Sava izboljšala bonitetno oceno finančne in kreditne moči na A, pri čemer je srednjeročna napoved stabilna. Družba pričakuje, da bo z boljšo bonitetno oceno lažje izpolnjevala strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

Skupina dobro napreduje tudi pri uresničevanju začrtane strategije ter se razvija v sodobno, digitalno, k ljudem usmerjeno in trajnostno naravnano zavarovalno skupino. V letu 2018 je poseben poudarek namenila vlaganju v okoljske in trajnostne naložbene projekte, in sicer v infrastrukturne sklade in projekte lokalnih družb, ki se ukvarjajo z energijsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije. Naložbe v infrastrukturne sklade in projekte so se v tretjem četrtletju povečale, tako da 30. 9. 2018 znašajo 0,6 odstotka celotnega portfelja.

Dokument Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Sava Re in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar−september 2018 je pripet.

Dokumenti