Skupina Sava Re: 3,7-odstotna rast premije in 14,2 milijona evrov čistega dobička

31.8.2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., se je na včerajšnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., za prvo polletje 2018.

Skupina Sava Re je v prvem polletju 2018 ustvarila visoko rast premije tako v Sloveniji kot na tujih trgih. Kosmata premija je zrasla za 3,7 odstotka in tako znašala 308,6 milijona evrov. Rast premije izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (7,3-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj zunaj Slovenije (16,0-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj zunaj Slovenije (11,7-odstotna rast). Pozavarovanje je imelo v prvem polletju za 7,1 odstotka nižjo kosmato premijo, kar je posledica medletne dinamike, vpliva gibanj tečaja dolarja v primerjavi z evrom in odpovedi nekaterih pogodb, ki niso dosegale ciljne donosnosti. Pričakovano se je letos zmanjšala kosmata premija življenjskih zavarovanj v Sloveniji, in sicer za 6,3 odstotka, kar je posledica velikega obsega doživetij. S tem je skupina v prvem polletju zbrala 59,4 odstotka načrtovane premije celega leta 2018.

Skupina Sava Re je v prvih šestih mesecih dosegla 14,2 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 17,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Na njegovo zmanjšanje so pomembno vplivali večji škodni dogodki v drugem četrtletju, med njimi najbolj neurje s točo v Črnomlju in okolici, ki je skupini Sava Re povzročilo za 4,6 milijona evrov škode.

Na porast stroškovnega količnika je poleg večjega deleža stroškov pridobivanja v premiji pri pozavarovanjih vplival tudi padec kosmate premije pri življenjskih zavarovanjih v Sloveniji zaradi večjega obsega doživetij, po drugi strani pa so se zaradi rasti prodaje novih življenjskih zavarovanj povišali stroški pridobivanja ob relativno nespremenjenih ostalih obratovalnih stroških. Ocenjujemo, da se bodo stroškovni količniki odsekov do konca leta izravnali in se znižali na načrtovane ravni.

Če v drugem polletju ne bo večjih škodnih dogodkov, ocenjujemo, da je načrtovani dobiček za leto 2018 dosegljiv kljub slabšemu rezultatu prvega polletja.

Skupina dobro napreduje pri uresničevanju začrtane strategije ter se razvija v sodobno, digitalno, v družbo usmerjeno in trajnostno naravnano zavarovalno skupino. V prvem polletju 2018 je poseben poudarek namenila vlaganju v okoljske in trajnostno naravnane naložbene projekte, in sicer v naložbe v infrastrukturne sklade in projekte lokalnih družb, ki se ukvarjajo z energijsko učinkovitostjo in obnovljivimi viri energije.

Julija 2018 je bonitetna agencija Standard & Poor’s ob rednem letnem pregledu Savi Re in Zavarovalnici Sava izboljšala bonitetno oceno finančne in kreditne moči na A, pri čemer je srednjeročna napoved stabilna. Po oceni bonitetne hiše je Sava Re, d.d., dokazala veliko kapitalsko moč v daljšem časovnem obdobju tako po metodologiji bonitetne agencije kot Solventnosti II, k čemur je prispevala tudi stabilna dividendna politika. Bonitetna hiša pozitivno ocenjuje tudi zaključene prevzeme družb na trgih, kjer je skupina že bila prisotna, s čimer se je izboljšal njen tržni položaj. Družba ocenjuje, da bo z boljšo bonitetno oceno lažje izpolnjevala strategijo selektivne oziroma dobičkonosne rasti na mednarodnih pozavarovalnih trgih.

Dokument Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Sava Re in računovodski izkazi Save Re, d.d., za obdobje januar−junij 2018 je pripet.

Dokumenti