Poročilo o solventnosti in finančnem položaju skupine Sava Re za leto 2017

18.6.2018

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

V skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje družba Sava Re, d.d., objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju skupine Sava Re za leto 2017 (v nadaljevanju: poročilo SFCR skupine), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re, d.d. K poročilu SFCR skupine je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba Ernst & Young v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016), ki ga je na podlagi ZZavar-1 izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

Poročilo SFCR skupine vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja družb v skupini Sava Re, ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj, ter lastni oceni tveganj in solventnosti na ravni skupine. V njem je prav tako podrobno opisan profil tveganj skupine Sava Re. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za namene izkazovanja solventnosti skupine, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. V poročilu je predstavljeno upravljanje kapitala ter višina primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika skupine.

Skupina Sava Re za izračun kapitalske ustreznosti uporablja standardno formulo Solventnosti II. Na dan 31. 12. 2017 je skupina kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik 220 %. Višina solventnostnega količnika ustreza tudi notranjim merilom skupine in trenutno celo nekoliko presega razpon optimalnega solventnostnega količnika, ki sega od 170 % do 200 %.

Dokument poročilo SFCR skupine je pripet.

Dokumenti