Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2017

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo: 

V skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje družba Sava Re, d.d., objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d, za leto 2017 (v nadaljevanju: poročilo SFCR), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re, d.d. K poročilu SFCR je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba Ernst & Young v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016), ki ga je na podlagi ZZavar-1 izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d. vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja družbe, ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj in lastni oceni tveganj in solventnosti. V njem je prav tako podrobno opisan profil tveganj družbe. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za namene izkazovanja solventnosti družbe, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. V poročilu je predstavljeno upravljanje kapitala ter višina primernih lastnih virov sredstev, zahtevani solventnostni kapital in solventnostni količnik. Družba za izračun kapitalske ustreznosti uporablja standardno formulo Solventnosti II. Na dan 31. 12. 2017 je kapitalsko ustrezna ter izkazuje visok solventnostni količnik. Poročilo je bilo pregledano s strani pooblaščenega revizorja.

Ker se informacije v poročilu nanašajo le na družbo Sava Re, d.d., poročilo ne izkazuje solventnosti in finančnega položaja skupine Sava Re. Informacije o skupini bodo vsebovane v poročilu o solventnosti in finančnem položaju skupine, ki bo v skladu z predpisanim rokom in finančnim koledarjem družbe Sava Re, d.d., objavljeno 18. 6. 2018.

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Save Re, d.d., za leto 2017 (SFCR) je v prilogi.

Dokumenti