Nasprotni predlog sklepa 34. skupščine delničarjev

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe v zvezi s

  1. skupščino delničarjev Save Re, d. d., Ljubljana,

ki bo v torek, 29. 5. 2018, ob 13. uri v dvorani Horus v hotelu Austria Trend Hotel Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana,

obvešča delničarje, da je 16. 4. 2018 prejela dva nasprotna predloga delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe Sava Re, d.d., (v nadaljevanju tudi: »VZMD« oziroma »Predlagatelj«) k predlogu pod točko 3 (sklep 3.1 ) dnevnega reda 34. skupščine Save Re, d.d.

Nasprotna predloga delničarja

Nasprotna predloga VZMD sta v pripetem dokumentu.

Celotno besedilo nasprotnih predlogov VZMD je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si) in na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Nasprotna predloga s povzetkom obrazložitve VZMD sta bila v skladu z ZGD-1 objavljena v časopisu Delo v sredo, 25. 4. 2018.

Dokumenti