Strateški načrt skupine Sava Re za obdobje 2017–2019

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

V obdobju 2017 do 2019 si je skupina Sava Re postavila ambiciozne cilje, ki v ospredje postavljajo:

  • digitalizacijo poslovanja in prilagoditev procesov v zavarovalnicah v skupini v smeri enostavnejših in dostopnejših rešitev za stranke;
  • nadaljnjo rast skupine tako organsko kot s prevzemi;
  • iskanje priložnosti na nepremičninskih in infrastrukturnih projektih zaradi razpršitve naložbenega portfelja;
  • zapiranje vrzeli med knjigovodsko in tržno ceno delnice;
  • doseganje ciljne donosnosti lastniškega kapitala v višini 10,4 odstotka (+/– 0,4 odstotne točke)

Razvijali bomo zavarovalne produkte, ki bodo prilagojeni potrebam strank in dostopni preko prodajne poti, ki je stranki najbližja. Razvijali bomo procese in uvedli orodja, ki bodo strankam zagotovila vpogled v faze procesa obdelave zavarovanj in merili zadovoljstvo naših strank z namenom neprestanega izboljševanja uporabniške izkušnje.

Višjo organsko rast bomo dosegali na trgih zunaj Slovenije, zato do konca leta 2019 pričakujemo zmanjšanje strukturnega deleža prihodkov iz Slovenije ter povečanje deleža, ki ga k prihodkom prispevajo hčerinske družbe zunaj Slovenije. Odsek pozavarovanja Save Re bo tudi nadalje iskal možnosti za rast na novih trgih, skupna rast pa bo odvisna tudi od gibanja cen pozavarovalnih kritij na mednarodnih pozavarovalnih trgih. Prav tako načrtujemo, da bodo prihodki iz naslova novih odsekov poslovanja, kot so pokojninska in zdravstvena zavarovanja ter druge dopolnilne storitve, dosegli 5 odstotkov vseh prihodkov. Organska rast bo tudi v tem načrtovanem obdobju sekundarni cilj – primarni cilj ostaja zagotavljanje ustrezne tehnične dobičkovnosti z doseganjem kombiniranih količnikov, ki bodo na premoženju v triletnem povprečju nižji od 95 odstotkov, na pozavarovalnem odseku pa nižji od 93 odstotkov. V odseku življenjskih zavarovanj bo cilj zagotavljanje dobičkovnosti novo sklenjenih zavarovanj nad 5 odstotkov (za družbe zunaj Slovenije nad 2,5 odstotkov).

Poleg organske širitve se načrtuje tudi rast s prevzemi. Skupina bo iskala priložnosti za širitev regijske prisotnosti, za širitev na odsekih poslovanja kot so pokojninska zavarovanja, zdravstvena zavarovanja in storitve, ki za stranke pomenijo dopolnitev ponudbe zavarovalnic. Skupina Sava Re je leto 2016 zaključila s solventnostnim količnikom 204 odstotkov, prevzeme pa lahko tudi financira z dolgom, saj tega sedaj ne koristi.

Pri upravljanju finančnih naložb ima skupina cilj ohranjanja visoke varnosti sredstev iz naslova naložb iz zavarovalnih pogodb, vzdrževanja visoke likvidnosti in razpršitve tveganj. Prav tako bo zasledovala cilj usklajenosti obveznosti in sredstev, še posebej na registrih življenjskih zavarovanj. Upoštevaje navedeno bo skupina v tem obdobju preudarno povečevala strukturni delež naložbenih nepremičnin in infrastrukturnih projektov. Skupina si je za načrtovano obdobje zastavila cilj doseči 2-odstotno donosnost finančnih naložb.

V načrtovanem obdobju bo skupina ohranjala raven solventnosti v razponu 170 do 230 odstotkov. V okviru politike upravljanja kapitala bo skupina koristila del presežnih sredstev za rast s prevzemi, delno bo kapital uporabila za organsko rast skupine, obenem pa bo Sava Re delničarjem zagotavljala stabilno rast dividende. Vsakoletna višina sredstev, namenjena za izplačilo dividend, bo znašala največ 40 odstotkov letnega čistega poslovnega izida skupine. Ciljna donosnost lastniškega kapitala za obdobje 2017–2019 znaša 10,4 odstotkov (+/– 0,4 odstotne točke).

Za učinkovito in uspešno upravljanje skupine bo skupina nadalje razvijala celovit sistem upravljanja  tveganj in procese upravljanja tveganj še tesneje povezala s poslovnim odločanjem.

V načrtovanem obdobju bo pri podpornih procesih v zavarovalnicah potrebno zagotoviti usklajenost z novimi direktivami, ki regulirajo zavarovalniško dejavnost, in novimi računovodskimi standardi.

Zavedamo se, da bo izpolnitev zastavljenih ciljev zahtevna. Za doseganje teh ciljev bo ključna uresničitev številnih načrtovanih aktivnosti, ki bo temeljila na predanosti zaposlenih, visokem potencialu znanja in izkušnjah.

Dokumenti