Skupina Sava Re v prvem polletju s porastom premije in dobička

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja naslednje obvestilo:

Nadzorni svet Save Re, d.d., se je na današnji redni seji seznanil z nerevidiranimi rezultati poslovanja skupine Sava Re in Save Re, d.d., za prvo polletje 2017. Skupina Sava Re je prvem polletju poslovala uspešno in nad načrti.

Kosmata premija je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višja za 6,0 odstotka in znaša 297,8 milijona evrov, kar je 60,2 odstotka načrtovane premije leta 2017. Premija je rasla v vseh odsekih poslovanja. Z najvišjo stopnjo rasti so rasla premoženjska in življenjska zavarovanja na tujih trgih, in sicer 11,0 odstotka. Največjo absolutno rast premije pa je skupina beležila v odseku premoženjskih zavarovanj v Sloveniji.

Skupina Sava Re je v prvih šestih mesecih 2017 ustvarila 17,1 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 19,4 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. K izboljšanju je največ prispeval ugoden razvoj premoženjskih zavarovanj v Sloveniji. V primerjavi z enakim obdobjem lani so se nekoliko poslabšali rezultati v tujini zaradi večjega števila škod.

Ključni pokazatelji poslovanja za prvo polletje 2017 so ugodnejši od načrtovanih za leto 2017. Stopnja donosnosti lastniškega kapitala na letni ravni tako znaša 11,1 odstotka, kombiniran količnik pa 94,2 odstotka, kar je 0,4 odstotne točke ugodneje od načrtovanega.

Pomembnejši dogodek po 30. 6. 2017 do datuma poročanja je potrditev bonitetne ocene s strani bonitetne agencije Standard & Poor's na ravni A-, ki pa je srednjeročno napoved iz stabilne izboljšala v pozitivno. K pozitivni napovedi je prispevalo predvsem uspešno izvajanje strategije upravljanja s tveganji in stabilizacija rezultatov poslovanja v zadnjih nekaj letih.

Po 30. 6. 2017 (v juliju in avgustu) se je v Sloveniji zgodilo večje število škodnih dogodkov, ki pa so v skupni vrednosti škod že presegli eno načrtovano katastrofalno škodo. Kljub temu družba ocenjuje, da se bo rezultat do konca leta gibal v okviru načrtovanih vrednosti.

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Sava Re in Save Re, d.d., za obdobje januar−junij 2017 je v pripetem dokumentu.

Dokumenti