Objava sklica 33. skupščine delničarjev

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava Save Re, d.d., sklicuje 33. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v petek, 19. 5. 2017, ob 13. uri v konferenčni dvorani Horus v Austria Trend hotelu Ljubljana, Dunajska cesta 154, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom skupine Sava Re in Save Re, d.d., za leto 2016 s poročilom nadzornega sveta in izjavo o upravljanju, letnim poročilom o notranjem revidiranju 2016 z mnenjem nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 56, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure ter v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si) in na uradni spletni strani družbe (http://www.sava-re.si).

Besedilo sklica skupščine je objavljeno tudi na spletnih straneh AJPES (http://www.ajpes.si).

Sklic 33. skupščine delničarjev Save Re, d.d., je bil v skladu s statutom družbe in ZGD-1 objavljen v časopisu Delo v petek, 14. 4. 2017.

Dokumenti