Obvestilo o vpisu spremembe v sodni register

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Sava Re, d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Sava Re, d.d., je 13. 3. 2017 s strani notarske pisarne prejela Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu spremembe podatkov v sodni register, št. sklepa Srg 2017/10219 z dne 10. 3. 2017.

V skladu z navedenim sklepom se v sodni register z dnem 7. 3. 2017 vpiše Davor Ivan Gjivoje kot novi član nadzornega sveta Save Re, d.d.