Dividenda

Sklep skupščine

Obdobje

Bruto dividenda na delnico (EUR)

Datum začetka izplačila

31. skupščina 2015  0,80   29. 9. 2016 
30. skupščina 2014 0,55 14. 7. 2015
29. skupščina 2013 0,26  25. 8. 2014

Obdavčitev dividend, izplačanih domačim fizičnim osebam

Dividende so izplačane vlagateljem, ki so vpisani v delniško knjigo dva dni po zasedanju skupščine (presečni dan). Dividende se izplačajo v roku 60 dni po sprejetju skupščinskega sklepa.

Dividende, izplačane domačim fizičnim osebam, so obdavčene po 25-odstotni davčni stopnji. Ob izplačilu dividend se davek odvede in nakaže davčni upravi. Domače fizične osebe prejmejo neto dividendo v višini 75 odstotkov od skupnega zneska bruto dividend. Izplačilo dividend in odvedeni davek se ne upoštevata v dohodninski napovedi domačih fizičnih oseb, ker se šteje, da je odvedeni davek dokončni davek.